Đà Nẵng 2018: Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư

04-12-2017

Để thực hiện hiệu quả chủ đề của năm 2018, Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, Đà Nẵng sẽ phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có cả việc khắc phục những tồn tại của năm 2017. Nhiều giải pháp phát ...