Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn
1 Chuyên Viên Thiết Kế 2D 1 30-08-2018
2 Kế Toán Tổng Hợp 1 30-08-2018
3 Thư ký Tổng Giám Đốc 1 30-08-2018
4 Chuyên Viên Phân tích - Đầu Tư 1 30-08-2018
5 Chuyên viên PR - Marketing 1 31-08-2018
6 Chuyên viên IT hệ thống 1 30-08-2018
7 Trưởng phòng kinh doanh 2 30-08-2018
8 Nhân viên kinh doanh 20 30-08-2018